About Us

(Voor Nederlands scroll omlaag)

What is CAR
The Coalition for Apostolic Reformation (CAR) was birthed out of an understanding that our mission is to bring the Kingdom of God into the world. The time in which we live demands an approach in which we as Christians take our place in society. We are called to be the salt and light in the place we live and work.

CAR aims at promoting the Kingdom Vision and the ‘Seven Mountains Strategy’ in the Netherlands. Both are essential elements in mobilizing people to realize transformation in society.

Because a lasting transformation stands or falls with good leadership, CAR puts a lot of emphasis on its development. Character development and accountability are indispensable characteristics of good leadership. CAR makes itself accountable to Christian International Europe (Dr. Sharon Stone)

Kingdom Vision
Man’s original mandate is to rule as stewards of creation (Gen 1: 26-28) so that man can make God’s dominion visible on earth (Ps. 115:16). It is His intention that we would live as kings and priests (Ex 19:6). Jesus commanded His disciples to bring the kingdom. (Matt. 10) This means much more than just the gospel of salvation.

Seven mountains strategy
The seven mountains are the ‘seven spheres of influence of society’: religion, family, politics, education, media, culture and business. We believe that the seven mountain strategy is one of the clearest and most effective strategies to shape the vision of the Kingdom and to have influence and impact in society. This will lead to a transformation of society through which we realize God’s intention of stewardship.

Role of Apostles
Of the fivefold ministry (Eph. 4:11), the apostles are the ones who play a leading role in the realization of transformation. The apostolic character of CAR takes effect in the fact that people are stimulated to take new initiatives and take new territories. CAR works with prophets for revelation on strategies and timing. In addition, CAR works with intercessors. The latter group does intercession and spiritual warfare to clear the spiritual atmosphere.

————————————————————————————————–

Wat is CAR
De Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR) is ontstaan uit het inzicht dat het onze opdracht is om het Koninkrijk van God te brengen in de wereld. De tijd waarin we leven vraagt om een aanpak waarin wij als christenen onze plaats in de maatschappij innemen. We zijn geroepen om op onze plaats het zout en licht te zijn.

CAR is gericht op het promoten van de Koninkrijksvisie en van de ‘Zeven bergen strategie’ in Nederland. Beiden zijn essentiële elementen in het mobiliseren van mensen om transformatie te realiseren in de samenleving.

Omdat een blijvende transformatie staat of valt met goed leiderschap legt CAR veel nadruk op de ontwikkeling daarvan. Karakterontwikkeling en het afleggen van rekenschap zijn onmisbare eigenschappen van goed leiderschap. CAR legt
zelf rekenschap af aan Christian International Europe (Dr. Sharon Stone)

Koninkrijksvisie
Het oorspronkelijke mandaat van de mens is te heersen als rentmeester over de schepping (Gen. 1: 26‐28) zodat de mens Gods heerschappij zichtbaar kan maken op de aarde (Ps. 115:16). Het is Zijn bedoeling dat we als koningen en priesters zouden leven (Ex 19:6). Jezus gaf aan Zijn discipelen de opdracht om het koninkrijk te brengen. (Matt. 10) Dit houdt veel meer in dan alleen het evangelie van redding.

Zeven bergen strategie
De zeven bergen zijn de ‘zeven invloedssferen van de maatschappij’ : religie, familie, politiek, onderwijs, media, cultuur en business. Wij vinden de zeven bergen strategie één van de meest heldere en effectieve strategieën om de koninkrijksvisie gestalte te geven en om invloed en impact te hebben in de samenleving. Dit zal leiden tot transformatie van de maatschappij waardoor we Gods bedoeling omtrent rentmeesterschap realiseren.

Rol van Apostelen
Van de vijfvoudige bediening (Ef. 4:11) zijn het de apostelen die een leidende rol spelen in het verwezenlijken van de transformatie. Het apostolische karakter van CAR krijgt uitwerking in het feit dat mensen worden gestimuleerd om nieuwe
initiatieven te nemen en nieuwe gebieden in te nemen. CAR werkt samen met profeten voor openbaring over strategieën en timing. Daarnaast werkt CAR samen met voorbidders. De laatste groep doet voorbede en geestelijke oorlogsvoering om de geestelijke atmosfeer te klaren.