Wat is CAR
De Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR) is ontstaan uit het inzicht dat het onze opdracht is om het Koninkrijk van God te brengen in de wereld. De tijd waarin we leven vraagt om een aanpak waarin wij als christenen onze plaats in de maatschappij innemen. We zijn geroepen om op onze plaats het zout en licht te zijn.

CAR is gericht op het promoten van de Koninkrijksvisie en van de ‘Zeven bergen strategie’ in Nederland. Beiden zijn essentiële elementen in het mobiliseren van mensen om transformatie te realiseren in de samenleving.

Omdat een blijvende transformatie staat of valt met goed leiderschap legt CAR veel nadruk op de ontwikkeling daarvan. Karakterontwikkeling en het afleggen van rekenschap zijn onmisbare eigenschappen van goed leiderschap. CAR legt
zelf rekenschap af aan Christian International Europe (Dr. Sharon Stone)

Koninkrijksvisie
Het oorspronkelijke mandaat van de mens is te heersen als rentmeester over de schepping (Gen. 1: 26‐28) zodat de mens Gods heerschappij zichtbaar kan maken op de aarde (Ps. 115:16). Het is Zijn bedoeling dat we als koningen en priesters zouden leven (Ex 19:6). Jezus gaf aan Zijn discipelen de opdracht om het koninkrijk te brengen. (Matt. 10) Dit houdt veel meer in dan alleen het evangelie van redding.

Zeven bergen strategie
De zeven bergen zijn de ‘zeven invloedssferen van de maatschappij’ : religie, familie, politiek, onderwijs, media, cultuur en business. Wij vinden de zeven bergen strategie één van de meest heldere en effectieve strategieën om de koninkrijksvisie gestalte te geven en om invloed en impact te hebben in de samenleving. Dit zal leiden tot transformatie van de maatschappij waardoor we Gods bedoeling omtrent rentmeesterschap realiseren.

Rol van Apostelen
Van de vijfvoudige bediening (Ef. 4:11) zijn het de apostelen die een leidende rol spelen in het verwezenlijken van de transformatie. Het apostolische karakter van CAR krijgt uitwerking in het feit dat mensen worden gestimuleerd om nieuwe
initiatieven te nemen en nieuwe gebieden in te nemen. CAR werkt samen met profeten voor openbaring over strategieën en timing. Daarnaast werkt CAR samen met voorbidders. De laatste groep doet voorbede en geestelijke oorlogsvoering om de geestelijke atmosfeer te klaren.